© 2020 BeCREO Technologies sp. z o.o.

SG_PLATFORM_LOGOTYPE_L

REGULAMIN

korzystania z Platformy Scottie Go! i aplikacji Scottie Go! Dojo

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady udostępniania Usług świadczonych drogą elektroniczną na Platformie i Aplikacji, tj. zasady świadczenia tych Usług przez Usługodawcę i zasady korzystania z tych Usług przez Użytkownika.
 2. Platforma jest prowadzona pod adresem https://portal.scottiego.com przez BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu będącą właścicielem i operatorem Platformy i Aplikacji. Platforma jest serwisem internetowym służącym do zarządzania licencjami oraz kontami dla Aplikacji. Aplikacja jest edytorem plansz dla gier z serii Scottie Go!.
 3. Platforma i Aplikacja funkcjonują i są prowadzone zgodnie z Regulaminem. Regulamin określa:

(a) zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy i Aplikacji;

(b) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane z korzystaniem z Platformy i Aplikacji;

(c) rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;

(d) warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym: o wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, o zakaz dostarczania przez usługobiorcę (Użytkownika) treści o charakterze bezprawnym;

(e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą

elektroniczną;

(f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Dodatkowo na podstawie Regulaminu Usługodawca udostępnia informacje, o których mowa art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

Definicje i dane Usługodawcy

§2

 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:

(a) Platforma- system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://portal.scottiego.com i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Usługodawca świadczy Usługi Platformy;

(b) Aplikacja – program Scottie Go! Dojo lub odpowiednio inny program współpracujący z Platformą, do którego prawa przysługują Usługodawcy i który jest dystrybuowany przez Usługodawcę. Scottie Go! Dojo posiada funkcje edytora map (plansz) dla gier z serii Scottie Go!. Funkcje opisane w regulaminie dotyczą Scottie Go! Dojo. Inne Aplikacje mogą posiadać odmienne funkcje wynikające z ich przeznaczenia oraz sposobu działania, przy czym dla potrzeb Regulaminu przez Aplikację rozumieć się będzie każdorazowy program współpracujący z Platformą, zgodnie z funkcjonalnościami Platformy oraz danej Aplikacji, z zastrzeżeniem funkcjonalności odpowiednich dla każdej z Aplikacji i funkcjonalności danej Aplikacji. , Z wykorzystaniem Aplikacji Usługodawca świadczy Usługi Aplikacji;

(c) Usługodawca- BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;

(d) Użytkownik – odpowiednio- każdego użytkownika sieci Internet, który korzysta z Platformy, w szczególności z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy bądź każdego użytkownika odpowiedniego urządzenia, który korzysta z Aplikacji, w szczególności z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik może być Użytkownikiem Platformy bądź Aplikacji, w zależności od Usług z jakich korzysta przy czym nie ma przeszkód aby ten sam użytkownik korzystał z Platformy i Aplikacji;

(e) Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

(f) Regulamin- niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Platformy oraz Aplikacji, zamieszczony pod adresem domeny portal.scottiego.com oraz w Aplikacji, a także udostępniany wraz z możliwością nabycia (pobrania) danej Aplikacji;

(g) Usługi -ogół funkcji Platformy oraz Aplikacji oferujących określone usługi Użytkownikom dotyczące korzystania z Platformy bądź Aplikacji, stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Udostępnienie Platformy i Aplikacji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym;

(h) Konto – Usługę, na którą składa się prowadzony dla określonego Użytkownika na Platformie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy bądź Aplikacji;

(i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 ze zm.);

(j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21. ze zm.).

(k) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.);

(l) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 j.t. ze zm).

(m) Profil – Usługę, na którą składa się prowadzony i udzielany dla określonego Użytkownika dostęp do Aplikacji gwarantujący Użytkownikowi Platformy lub osobie trzeciej (np. uczniowi) pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika lub tej osoby trzeciej oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy bądź Aplikacji;

§3

 1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta, a także innych stosownych przepisów prawa Usługodawca informuje o następujących danych:

(a) firma: BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

(b) siedziba: Poznań;

(c) adres: ul. Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań,

(d) NIP: 7831771896;

(e) REGON: 369401813;

(f) organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

(g) nr KRS: 0000716935;

(h) kapitał zakładowy: 30 000,00 zł;

(i) e-mail: contact@becreo.com;

(j) adresy stron internetowych: https://portal.scottiego.com, https://scottiego.com, https://www.facebook.com/ScottieCode/

 1. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie Usługodawca udostępnia również informacje, o których mowa art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

§4

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy i Aplikacji świadczy Usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności- odpowiednio- Platformy bądź Aplikacji, a w szczególności polegają na:

(a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Platformy poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL;

(b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą,

(c) udostępnianiu funkcjonalności Platformy i Aplikacji opisanych w Regulaminie, w tym Konta lub Profilu.

Warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną- Platforma

§5

 1. Usługi świadczone w ramach Platformy polegają na udostepnieniu wszelkich funkcjonalności Platformy, w tym Konta lub Profilu.
 2. Funkcjonalności Platformy realizują następujące funkcje, stanowiące Usługi świadczone w ramach Platformy:

(a) możliwość zarządzania przez Użytkowników Platformy kluczami licencyjnymi do korzystania z Aplikacji;

(b) możliwość utworzenia Konta na Platformie, zgodnie z zasadami, określonymi w § 6 Regulaminu;

(c) możliwość utworzenia przez Użytkownika Platformy Profilu dla Użytkownika Aplikacji, który pozwala mu na logowanie w Aplikacji (z możliwością wygenerowania nowego hasła aktywacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba);

(d) możliwość zapisu na Platformie map stworzonych przez Użytkownika Aplikacji na jego urządzeniu, przy czym powyższe funkcje są dostępne stosownie do zasad działania danego Konta, w szczególności opisanych w § 6 Regulaminu.

§6

 1. W ramach Platformy Użytkownik Platformy ma możliwość utworzenia Konta Użytkownika Platformy, w celu korzystania ze wszelkich funkcji Platformy, zgodnie z rodzajami Kont oraz Profili Użytkownika Aplikacji, o których mowa w ust. 2.
 2. Na Platformie dostępne są następujące Konta Użytkowników Platformy, posiadające odmienne funkcjonalności:

(a) Standardowe Konto Platformy dla Użytkownika prywatnego/indywidualnego (np. nauczyciel, rodzic, trener, etc.) – posiada dostęp do funkcji:

 • zarządzanie przydzielonymi mu licencjami do Aplikacji;
 • tworzenie, usuwanie i zarządzanie Profilami Użytkowników Aplikacji, o których mowa w punkcie (d)
 • tworzenie, usuwanie i zarządzanie grupami, do organizacji pracy z Profilami Użytkowników Aplikacji, o których mowa w punkcie (d) , w tym danymi do logowania do grup;

(b) Administrator Platformy – typ konta przeznaczony wyłącznie dla Usługodawcy;

(c) Konto Instytucyjne – Konto np. szkoły lub innej instytucji edukacyjnej – posiada dostęp do funkcji:

 • zapraszanie Użytkowników Standardowych Kont Platformy do współzarządzania Kontem Instytucyjnym,
 • zarządzanie licencjami (dodawanie/usuwanie)
 • wykonywanie czynności wymienionych w punkcie (a) (jak dla Użytkownika prywatnego)

(d)

 1. Profile – na Platformie możliwe jest stworzenie Profili użytkowników Aplikacji, którzy nie muszą być Użytkownikiem Platformy (np. uczeń nie rejestruje się na niej). Użytkownik Konta Platformy, któremu przysługuje taka funkcjonalność tworzy Profile, które pozwalają m.in. uczniowi będącemu Użytkownikiem Aplikacji, logować się do Aplikacji. Dane logowania powiązane z Profilem nie pozwalają na logowanie do Platformy; Konta, o których mowa w ust. 2 mają prawo do zmiany danych zapisanych w Profilach Użytkownika w nim stworzonych lub opuszczenia (usunięcia) Profilu, jeśli funkcjonalności danego Konta to przewidują.

Warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną- Aplikacja

§7

 1. Usługi świadczone w ramach Aplikacji polegają na udostepnieniu wszelkich funkcjonalności Aplikacji, w ramach Profilu Użytkownika Aplikacji.
 2. Zasadniczą funkcjonalnością Aplikacji jest możliwość tworzenia (edytor) map (plansz) do gier z serii Scottie Go!.
 3. Profil w Aplikacji umożliwia synchronizacje map (plansz) utworzonych w Aplikacji z Platformą oraz weryfikacje czy Profil na Platformie jest aktywny
 4. Możliwość korzystania z Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji wymaga stworzenia Profilu Użytkownika Aplikacji i przekazania mu danych logowania do Profilu przez Użytkownika Platformy, zgodnie z zasadami funkcjonowania Kont Użytkowników Platformy i Profili Użytkowników Aplikacji, o których mowa w § 8 Regulaminu.
 5. Użytkownik Aplikacji tworząc lub udostępniając mapę (planszę) w związku z korzystaniem z Aplikacji oświadcza, że mapa ta będzie efektem wyłącznie jego pracy twórczej i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, majątkowych i osobistych. Użytkownik Aplikacji, na zasadach określonych prawem, będzie odpowiedzialny za szkodę wynikającą z niezgodności z rzeczywistością oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w szczególności wobec Usługodawcy. Użytkownik Aplikacji udostępniając mapę (planszę) stworzoną w związku z korzystaniem z Aplikacji, zgodnie z zasadami funkcjonowania Aplikacji i Platformy, przyjmuje do wiadomości, że umożliwia korzystanie z mapy przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę bezpłatnie i przez nieograniczony czas zgodnie z zasadami Aplikacji i Platformy i wyraża na to zgodę.
 6. Użytkownik tworząc mapę (planszę) w związku z korzystaniem z Aplikacji przyjmuje do wiadomości, że mapa jest zapisywana na Platformie, w tym także po usunięciu Konta, Profilu lub Aplikacji.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że elementy graficzne, programowe, projekty postaci, projekty części plansz i inne podobne elementy wykorzystywane w Aplikacji do tworzenia map (plansz) przez Użytkownika stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że tworząc i udostępniając mapę, nie będzie naruszał praw autorskich Usługodawcy do tych utworów, w szczególności nie będzie wykorzystywał jak również nie będzie udostępniał, przenosił, zbywał, licencjonował itp. na rzecz osób trzecich map zawierających te utwory, w celach komercyjnych lub innych celach niewynikających z funkcjonalności Aplikacji i Platformy bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Warunki wspólne

§8

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Licencja.

§9

 1. Do zawarcia umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Platformy lub Aplikacji przy czym:

(a) dostęp do Platformy wymaga zawarcia z Usługodawcą lub dystrybutorem produktów Usługodawcy uprzedniej umowy o zakup produktu, w ramach którego udzielany jest dostęp i licencja na korzystanie z Platformy na zasadach określonych taką umową, w tym na stosownych warunkach płatności i na czas określony taką umową. Brak licencji nie umożliwia utworzenia Konta, ale bez licencji Użytkownik nie ma możliwości tworzenia Profili Użytkowników Aplikacji;

(b) dostęp do Aplikacji wymaga jej uprzedniego pobrania na zasadach dystrybucji Aplikacji stosowanej przez Usługodawcę i wymaga przydzielenia licencji przez Użytkownika Platformy, zgodnie z zasadami funkcjonowania Kont Użytkowników Platformy, o których mowa w § 6 Regulaminu.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. W odpowiednich Kontach Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia danego Konta. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie usunąć Aplikację ze swojego urządzenia
 2. Użytkownik tworząc mapę (planszę) stanowiącą utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, w związku z korzystaniem z Aplikacji, udziela Usługodawcy nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, nieodwoływalnej (w granicach określonych prawem) licencji niewyłącznej do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniana i obrotu mapą na wszelkich znanych w chwili stworzenia mapy polach eksploatacji z prawem sublicencji, w tym w zakresie:

(a) utrwalania i zwielokrotniania mapy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy mapy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których mapę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem oryginału albo egzemplarzy;

(c) w zakresie pozostałego rozpowszechniania mapy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

(d) korzystania, w tym dowolnego zmieniania mapy i korzystania, rozporządzania i udzielania zezwolenia w zakresie praw zależnych

(e) pól eksploatacji, o których mowa w art. 74 ust. 4 Prawa autorskiego- w zakresie w jakim mapa stanowi program komputerowy

Reklamacje dotyczące Usług

§10

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać dane kontaktowe, opis problemu oraz żądanie reklamacyjne, celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 i 2 są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika udostępnionych przez niego Usługodawcy w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Odstąpienie od umowy o Usługi

§11

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę z Usługodawcą umowę o Usługi w zakresie dostępu do Aplikacji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

(b) o świadczenie Usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Usługodawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części Usługi prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części. Przystępując do korzystania z Aplikacji Użytkownik potwierdza swoją zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Pobranie Aplikacji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym a rozpoczęcie korzystania z Aplikacji oznacza zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Wymagania techniczne

§12

 1. Dostęp i korzystanie z Platformy jest możliwe poprzez korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej w tym na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Platformy na tych urządzeniach, , przy czym Usługodawca wspiera następujące przeglądarki: Edge, Firefox, Safari, Chrome. W przypadki przeglądarki Internet Explorer przeglądarka nie jest wspierana i należy użyć innej. Wymagania minimalne dla wspieranych przeglądarek internetowych są następujące:
 • Chrome 76 lub wersja wyższa,
 • Edge 44 lub wersja wyższa,
 • Firefox 67 lub wersja wyższa,
 • Safari 12 lub wersja wyższa.
 1. Wymagania techniczne dla Aplikacji są następujące:
 2. a) Minimalne wymagania dla PC z Systemem Windows: 64 bitowy system w wersji 8.1/10, 2GB pamięci RAM, procesor dwurdzeniowy 1.33 GHz, kamera internetowa USB o natywnej rozdzielczości 640×480 z autofocusem,
 3. b) Minimalne wymagania dla Systemu Android: System w wersji 5.1, procesor dwurdzeniowy 1.5 GHz, 2 GB pamięci RAM, tylna kamera (2Mpx z autofocusem)
 4. c) Minimalne wymagania dla Systemu iOS: System w wersji 10 lub nowszej, iPhone 6 lub nowszy, iPad czwartej generacji lub nowszy

Postanowienia końcowe

§13

1 Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod domeną Platformy, w Aplikacji oraz w odpowiednim sklepie internetowym, z którego można pobrać Aplikację, przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Użytkownika lub wydrukowanie.

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 1. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 1 i ma zastosowanie do czynności dokonywanych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Użytkownik rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.
 2. Wszelkie prawa autorskie do utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, składających się na Platformę lub Aplikację przysługują Usługodawcy.
 3. We wszelkich sprawach uregulowanych Regulaminem lub dotyczących korzystania z Platformy, Aplikacji lub Usług zastosowanie mają przepisy prawa polskiego (wybór prawa), przy czym w stosunku do Konsumentów, wybór prawa, o którym mowa w niniejszym ustępie nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z właściwymi przepisami byłoby właściwe w braku wyboru.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarli Państwo umowę o Usługi. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować BeCREO

TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań, adres email: platform@scottiego.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań, email: platform@scottiego.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy……………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

papierowej)………………………………………………………………………………………..

– Data………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.