© 2020 BeCREO Technologies sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY SCOTTIE GO! ORAZ APLIKACJI SCOTTIE GO! DOJO

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin reguluje zasady udostępniania Usług świadczonych drogą elektroniczną na Platformie i Aplikacji, tj. zasady świadczenia tych Usług przez Usługodawcę i zasady korzystania z tych Usług przez Użytkownika.

1.2 Platforma jest prowadzona pod adresem https://portal.scottiego.com przez BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu będącą właścicielem i operatorem Platformy i Aplikacji. Platforma jest serwisem internetowym służącym do zarządzania licencjami oraz kontami dla Aplikacji. Aplikacja jest edytorem plansz dla gier z serii Scottie Go!.

1.3 Platforma i Aplikacja funkcjonują i są prowadzone zgodnie z Regulaminem. Regulamin określa: (a) zasady funkcjonowania i korzystania z Platformy i Aplikacji; (b) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane z korzystaniem z Platformy i Aplikacji; (c) rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną; (d) warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym: o wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, o zakaz dostarczania przez usługobiorcę (Użytkownika) treści o charakterze bezprawnym; (e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną; (f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną.

1.4 Dodatkowo na podstawie Regulaminu Usługodawca udostępnia informacje, o których mowa art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Definicje i dane Usługodawcy

2.1 Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają: (a) Platforma- system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://portal.scottiego.com i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Usługodawca świadczy Usługi Platformy; (b) Aplikacja – program Scottie Go! Dojo lub odpowiednio inny program współpracujący z Platformą, do którego prawa przysługują Usługodawcy i który jest dystrybuowany przez Usługodawcę. Scottie Go! Dojo posiadaja funkcje edytora map (plansz) dla gier z serii Scottie Go!. Funkcje opisane w regulaminie dotyczą Scottie Go!

Dojo. Inne Aplikacje mogą posiadać odmienne funkcje wynikające z ich przeznaczenia oraz sposobu działania, przy czym dla potrzeb Regulaminu przez Aplikację rozumieć się będzie każdorazowy program współpracujący z Platformą, zgodnie z funkcjonalnościami Platformy oraz danej Aplikacji, z zastrzeżeniem funkcjonalności odpowiedniech dla każdej z Aplikacji i funkcjonalności danej Aplikacji. , Z wykorzystaniem Aplikacji Usługodawca świadczy Usługi Aplikacji; (c) Usługodawca- BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ; (d) Użytkownik – odpowiednio- każdego użytkownika sieci Internet, który korzysta z Platformy, w szczególności z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy bądź każdego użytkownika odpowiedniego urządzenia, który korzysta z Aplikacji, w szczególności z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik może być Użytkownikiem Platformy bądź Aplikacji, w zależoności od Usług z jakich korzysta przy czym nie ma przeszkód aby ten sam użytkownik korzystał z Platformy i Aplikacji; (e) Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (f) Regulamin- niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Platformy oraz Aplikacji, zamieszczony pod adresem domeny portal.scottiego.com oraz w Aplikacji, a także udostępniany wraz z możliwością nabycia (pobrania) danej Aplikacji; (g) Usługi -ogół funkcji Platformy oraz Aplikacji oferujących określone usługi Użytkownikom dotyczące korzystania z Platformy bądź Aplikacji, stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Udostępnienie Platformy i Aplikacji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym; (h) Konto – Usługę, na którą składa się prowadzony dla określonego Użytkownika na Platformie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy bądź Aplikacji; (i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 ze zm.); (j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21. ze zm.). (k) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.); (l) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 j.t. ze zm). (m) Profil – Usługę, na którą składa się prowadzony i udzielany dla określonego Użytkownika dostęp do Aplikacji gwarantujący Użytkownikowi Platformy lub osobie trzeciej (np. uczniowi) pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika lub tej osoby trzeciej oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy bądź Aplikacji;

3. Obowiązek informacyjny

3.1 W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta, a także innych stosownych przepisów prawa Usługodawca informuje o następujących danych: (a) firma: BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; (b) siedziba: Poznań; (c) adres: ul. Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań, (d) NIP: 7831771896; (e) REGON: 369401813; (f) organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; (g) nr KRS: 0000716935; (h) kapitał zakładowy: 30 000,00 zł; (i) e-mail: contact@becreo.com; (j) adresy stron internetowych: https://portal.scottiego.com, https://scottiego.com, https://www.facebook.com/ScottieCode/

3.2 Poprzez informacje zawarte w Regulaminie Usługodawca udostępnia również informacje, o których mowa art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

4. Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1 Usługodawca za pośrednictwem Platformy i Aplikacji świadczy Usługi drogą elektroniczną.

4.2 Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności- odpowiednio- Platformy bądź Aplikacji, a w szczególności polegają na: (a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Platformy poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL; (b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą, (c) udostępnianiu funkcjonalności Platformy i Aplikacji opisanych w Regulaminie, w tym Konta lub Profilu.

5. Warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną- Platforma

5.1 Usługi świadczone w ramach Platformy polegają na udostepnieniu wszelkich funkcjonalności Platformy, w tym Konta lub Profilu.

5.2 Funkcjonalności Platformy realizują następujące funkcje, stanowiące Usługi świadczone w ramach Platformy: (a) możliwość zarządzania przez Użytkowników Platformy kluczami licencyjnymi do korzystania z Aplikacji; (b) możliwość utworzenia Konta na Platformie, zgodnie z zasadami, określonymi w punkcie 6 Regulaminu; (c) możliwość utworzenia przez Użytkownika Platformy Profilu dla Użytkownika Aplikacji, który pozwala mu na logowanie w Aplikacji (z możliwością wygenerowania nowego hasła aktywacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba); (d) możliwość zapisu na Platformie map stworzonych przez Użytkownika Aplikacji na jego urządzeniu, przy czym powyższe funkcje są dostępne stosownie do zasad działania danego Konta, w szczególności opisanych w punkcie 6 Regulaminu.

6. Rodzaje kont

6.1 W ramach Platformy Użytkownik Platformy ma możliwość utworzenia Konta Użytkownika Platformy, w celu korzystania ze wszelkich funkcji Platformy, zgodnie z rodzajami Kont oraz Profili Użytkownika Aplikacji, o których mowa w ust. 2.

6.2 2. Na Platformie dostępne są następujące Konta Użytkowników Platformy, posiadające odmienne funkcjonalności: (a) Standardowe Konto Platformy dla Użytkownika prywatnego/indywidualnego (np. nauczyciel, rodzic, trener, etc.) – posiada dostęp do funkcji: • zarządzanie przydzielonymi mu licencjami do Aplikacji; • tworzenie, usuwanie i zarządzanie Profilami Użytkowników Aplikacji, o których mowa w punkcie (d) • tworzenie, usuwanie i zarządzanie grupami, do organizacji pracy z Profilami Użytkowników Aplikacji, o których mowa w punkcie (d) , w tym danymi do logowania do grup; (b) Administrator Platformy – typ konta przeznaczony wyłącznie dla Usługodawcy; (c) Konto Instytucyjne – Konto np. szkoły lub innej instytucji edukacyjnej – posiada dostęp do funkcji: • zapraszanie Użytkowników Standardowych Kont Platfomy do współzarządzania Kontem Instytucyjnym, • zarządzanie licencjami (dodawanie/usuwanie) • wykonywanie czynności wymienionych w punkcie (a) (jak dla Użytkownika pywatnego)

6.3 Profile – na Platformie możliwe jest stworzenie Profili użytkowników Aplikacji, którzy nie muszą być Użytkownikiem Platformy (np. uczeń nie rejestruje się na niej). Użytkownik Konta Platformy, któremu przysługuje taka funkcjonalność tworzy Profile, które pozwalają m.in. uczniowi będącemu Użytkownikiem Aplikacji, logować się do Aplikacji. Dane logowania powiązane z Profilem nie pozwalają na logowanie do Platformy;Konta, o których mowa w ust. 2 mają prawo do zmiany danych zapisanych w Profilach Użytkownika w nim stworzonych lub opuszczenia (usunięcia) Profilu, jeśli funkcjonalności danego Konta to przewidują.

7. Warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną- Aplikacja

7.1 Usługi świadczone w ramach Aplikacji polegają na udostepnieniu wszelkich funkcjonalności Aplikacji, w ramach Profilu Użytkownika Aplikacji

7.2 Zasadniczą funkcjonalnością Aplikacji jest możliwość tworzenia (edytor) map (plansz( do gier z serii Scottie Go!.

7.3 Profil w Aplikacji umożliwia synchronizacje map (plansz) utworzonych w Aplikacji z Platformą oraz weryfikacje czy Profil na Platformie jest aktywny

7.4 Możliwość korzystania z Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji wymaga stworzenia Profilu Użytkownika Aplikacji i przekazania mu danych logowania do Profilu przez Użytkownika Platformy, zgodnie z zasadami funkcjonowania Kont Użytkowników Platformy i Profili Użytkowników Aplikacji, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu.

7.5 Użytkownik Aplikacji tworząc lub udsotepniaijąc mapę (planszę) w związku z korzystaniem z Aplikacji oświadcza, że mapa ta będzie efektem wyłącznie jego pracy

twórczej i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych. Użykownik Aplikacji, na zasadach określonych prawem, będzie odpowiedzialny za szkodę wynikającą z niezgodności z rzeczywistością oświadczenia, o którym mowa w ninejszym ustępie, w szczególności wobec Usługodawcy. Użytkownik Aplikacji udostepniając mapę (planszę) stworzoną w związku z korzystaniem z Aplikacji, zgodnie z zasadami funkcjonowania Aplikacji i Platformy, przyjmuje do wiadomości, że umożliwia korzystanie z mapy przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę bezpłatnie i przez nieograniczony czas zgodnie z zasadami Aplikacji i Platformy i wyraża na to zgodę.

7.6 Użytkownik tworząc mapę (planszę) w związku z korzystaniem z Aplikacji przyjmuje do wiadomości, że mapa jest zapisywanana na Platformie, w tym także po usunięciu Konta, Profilu lub Aplikacji.

7.7 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że elementy graficzne, programowe, projkety postaci, projekty części plansz i inne podobne elementy wykorzystywane w Aplikacji do tworzenia map (plansz) przez Użytkownika stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy. Uzytkownik gwarantuje i oświadcza, że tworząc i udostepaniając mapę, nie będzie naruszał praw autorskich Usługodawcy do tych utworów, w szczególności nie będzie wykorzystywał jak również nie będzie udostępniał, przenosił, zbywał, licencjował itp. na rzecz osób trzecich map zawierających te utwory, w celach komercyjnych lub innych celach niewynikających z funkcjonalności Aplikacji i Platformy bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

8. Warunki wspólne

8.1 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym

9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną. Licencja.

9.1 Do zawarcia umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Platformy lub Aplikacji przy czym: (a) dostęp do Platformy wymaga zawarcia z Usługodawcą lub dystrybutorem produktów Usługodawcy uprzedniej umowy o zakup produktu, w ramach którego udzielany jest dostęp i licencja na korzystanie z Platformy na zasadach określonych taką umową, w tym na stosownych warunkach płatności i na czas określony taką umową. Brak licencji nie umożliwa utworzenia Konta, ale bez licencji Użytkownik nie ma możliwości tworzenia Profili Użytkowników Aplikacji; (b) dostęp do Aplikacji wymaga jej uprzedniego pobrania na zasadach dystrybucji Aplikacji stosowanej przez Usługodawcę i wymaga przydzielenia licencji przez Użytkownika Platformy, zgodnie z zasadami funkcjonowania Kont Użytkowników Platformy, o których mowa w punkcie 6 Regulaminu.Aplikacji;

9.2 Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. W odpowiednich Kontach Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia danego Konta. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie usunąć Aplikację ze swojego urządzenia.

9.3 Użytkownik tworząc mapę (planszę) stanowiącą utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, w związku z korzystaniem z Aplikacji, udziela Usługodawcy niedopłatnie i bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, nieodwoływalnej (w granicach określonych prawem) licencji niewyłącznej do korzystania, utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniana i obrotu mapą na wszelkich znanych w chwili stworzenia mapy polach eksploatacji z prawem sublicencji, w tym w zakresie: (a) utrwalania i zwielokrotniania mapy – wytwarzanie dowolaną techniką egzemplarzy mapy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których mapę utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem oryginału albo egzemplarzy; (c) w zakresie pozostałego rozpowszechniania mapy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (d) korzystania, w tym dowolnego zmieniania mapy i korzystania, rozporządzania i udzielania zewolenia w zakresie praw zależnych (e) pól eksploatcji, o których mowa w art. 74 ust. 4 Prawa autorskiego- w zakresie w jakim mapa stanowi program komputerowy

10. Reklamacje dotyczące Usług

10.1 Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, o których mowa w § 3 Regulaminu.

10.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy podać dane kontaktowe, opis problemu oraz żądanie reklamacyjne, celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.

10.3 Reklamacje, o których mowa w ust. 1 i 2 są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika udostępnionych przez niego Usługodawcy w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11. Odstąpienie od umowy o Usługi

11.1 Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę z Usługodawcą umowę o Usługi w zakresie dostępu do Aplikacji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

11.2 Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu. Załącznik można

pobrać z tego linku: https://portal.scottiego.com/resources/REGULAMIN%20za%C5%82_1.pdf

11.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (b) o świadczenie Usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

11.4 Usługodawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części Usługi prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części. Przystępując do korzystania z Aplikacji Użytkownik potwierdza swoją zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Pobranie Aplikacji stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym a rozpoczęcie korzystania z Aplikacji oznacza zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i wykonanie Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

12. Wymagania techniczne

12.1 Dostęp i korzystanie z Platformy jest możliwe poprzez korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej w tym na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Platformy na tych urządzeniach, przy czym Usługodawca wspiera następujące przeglądarki: Edge, Firefox, Safari, Chrome. W przypadki przeglądarki Internet Explorer przeglądarka nie jest wspierana i należy użyć innej. Wymagania minimalne dla wspieranych przeglądarek internetowych są następujące: – Chrome 76 lub wersja wyższa, – Edge 44 lub wersja wyższa, – Firefox 67 lub wersja wyższa, – Safari 12 lub wersja wyższa.

12.2 Wymagania techniczne dla Aplikacji są następujące: a) Minimalne wymagania dla PC z Systemem Windows: 64 bitowy system w wersji 8.1/10, 2GB pamięci RAM, procesor dwurdzeniowy 1.33 GHz, kamera internetowa USB o natywnej rozdzielczości 640×480 z autofocusem, b) Minimalne wymagania dla Systemu Android: System w wersji 5.1, procesor dwurdzeniowy 1.5 GHz, 2 GB pamięci RAM, tylna kamera (2Mpx z autofocusem) c) Minimalne wymagania dla Systemu iOS: System w wersji 10 lub nowszej, iPhone 6 lub nowszy, iPad czwartej generacji lub nowszy

13. Postanowienia końcowe

13.1 Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod domeną Platformy, w Aplikacji oraz w odpowiednim sklepie internetowym, z którego można pobrać Aplikację, przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Użytkownika lub wydrukowanie.

13.2 Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.

13.3 Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności: (a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej; (b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej; (c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów; (d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

13.4 Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 1 i ma zastosowanie do czynności dokonywanych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Użytkownik rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.

13.5 Wszelkie prawa autorskie do utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, składających się na Platformę lub Aplikację przysługują Usługodawcy.

13.6 We wszelkich sprawach uregulowanych Regulaminem lub dotyczących korzystania z Platformy, Aplikacji lub Usług zastosowanie mają przepisy prawa polskiego (wybór prawa), przy czym w stosunku do Konsumentów, wybór prawa, o którym mowa w niniejszym ustępie nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z właściwymi przepisami byłoby właściwe w braku wyboru.

13.7 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TERMS OF USE SCOTTIE GO! PLATFORM AND SCOTTIE GO! DOJO APPLICATION

1. General provisions
1.1 These Terms of Use regulate how Electronic Services are provided on the Platform and the Application, i.e. rules of rendering these Services by the Service Provider and rules of using these Services by the User.

1.2 The Platform is made available on https://portal.scottiego.com by BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with registered office in Poznań as an owner and operator of the Platform and the Application. The Platform is an online service used for managing licences and accounts for the Application. The Application is a board editor for the Scottie Go! games.

1.3 The Platform and the Application function and are operated in accordance with these Terms of Use. The Terms of Use set forth: (a) the rules governing the functioning and use of the Platform and the Application; (b) the rights and obligations of the Service Provider and the User pertaining to the use of the Platform and the Application; (c) the type and range of the Electronic Services; (d) the terms and conditions of the Electronic Services, including: o the technical requirements necessary work with the information and communication system used by the Service Provider, o the prohibition against illegal content being delivered by the recipient of services (User); (e) the terms and conditions of executing and terminating contracts for Electronic Services; (f) the mode of complaint proceedings relating to the Electronic Services.

1.4 In addition, based on the Terms of Use, the Service Provider shares information referred to in Article 12 of the Consumer Rights Act.

2. Definitions and Service Provider’s details

2.1 Capitalised terms used in the Terms of Use have the following meaning assigned to them: (a) Platform – a system of web pages made available and operated under the following domain address: https://portal.scottiego.com including child domains, used by the Service Provider to render the Platform’s Services; (b) Application – the Scottie Go! Dojo program. or any other respective program working with the Platform, the rights to which are vested in the Service Provider and which is distributed by the Service Provider. Scottie Go! Dojo provides the map (board) editor functionality for the Scottie Go! games. The functions described in the Terms of Use relate to Scottie Go! Dojo. Other Applications can offer different features arising from their intended use or working principle; for the purposes of the Terms of Use, Application shall be understood as every program working with the Platform in compliance with the Platform’s or a given Application’s functionalities, subject to functionalities appropriate for each of the Applications and the functionalities of the given Application. The Service Provider renders the Application’s Services using the Application; (c) Service Provider – BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with registered office in Poznań; (d) User – respectively – each user of the Internet who uses the Platform, especially the Services rendered via the Platform, or each user of a respective device who uses the Application, especially the Services rendered via the Application. The User can be the Platform’s or the Application’s User, depending on the Services they use, and the same user can use the Platform and the Application; (e) Consumer – a natural person executing a legal transaction with a business entity, i.e. the Service Provider, which legal transaction is not directly related to the person’s business or professional activity; (f) Terms of Use – these terms of use regulating the rules that govern the functioning of the Platform and the Application, placed at the portal.scottiego.com website and in the Application, as well as shared when a given Application is available for purchase (download); (g) Services – overall functions of the Platform and the Application offering the Users specific services related to the use of the Platform or the Application; the functions involve rendering electronic services within the meaning of the Electronic Services Act, i.e. performing a service without the simultaneous presence of the parties (remotely) by data transfer upon the request of the recipient of service, sent and received using devices for electronic processing, including digital compression, and data storage, which is entirely broadcast, received, or transmitted using a telecommunications network within the meaning of the Telecommunications Law Act of 16 July 2004. Sharing the Platform and the Application constitutes delivering digital content which is not recorded on a physical medium; (h) Account – a Service comprising a set of resources maintained for a specific User on the Platform under a unique name (login), where the User’s details and information on their operations within the Platform or the Application are gathered; (i) Consumer Rights Act – the Consumer Rights Act of 30 May 2014 (Journal of Laws 2019.134, i.e. of 23.012019 as amended); (j) Electronic Services Act – the Electronic Services Act of 18 July 2002 (Journal of Laws 2019.123, i.e. of 21.01.2019, as amended). (k) Civil Code – the Civil Code Act of 23 April 1964 (Journal of Laws 2016.380, consolidated text, as amended); (l) Copyright Law – Copyright and Related Rights Act of 4 February 1994 (Journal of laws 2016.666, consolidated text, as amended). (h) Profile – a Service comprising the Application access maintained and granted for a specific User, ensuring the Platform User or a third party (e.g. a student) a set of resources under a unique name (login), where the User’s or the third party’s details and information on their operations within the Platform or the Application are gathered.

3. Information obligation

3.1 Pursuant to the notification obligation arising from the Consumer Rights Act, as well as other applicable legal regulations, the Service Provider hereby informs of the following details: (a) company: BeCREO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; (b) registered office: Poznań; (c) address: ul. Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań, (d) NIP (tax identification number.): 7831771896; (e) REGON (business statistical identification): 369401813; (f) registration authority: District Court Poznań-Nowe Miasto and Wilda in Poznań, the 8th Commercial Division of the National Court Register; (g) KRS (National Court Register number): 0000716935; (h) share capital: PLN 30,000.00 (i) e-mail: contact@becreo.com; (j) website addresses: https://portal.scottiego.com, https://scottiego.com, https://www.facebook.com/ScottieCode/

3.2 By means of the information specified in the Terms of Use, the Service Provider also shares information referred to in Article 12 of the Consumer Rights Act.

4. Type and range of the Electronic Services

4.1 The Service Provider renders the Electronic Services via the Platform and the Applications.

4.2 The Electronic Services referred to in Subclause 1 involve providing the User with all the respective features of the Platform or the Application, in particular they involve: (a) providing – upon the individual request of the User – information available within the Platform by displaying a web page with a specific URL address; (b) making the communication with the Service Provider possible upon the individual request of the User; (c) providing the functionalities of the Platform and the Application described in the Terms of Use, including Account and Profile.

5. Terms and conditions of Electronic Services – Platform

5.1 The Services rendered as part of the Platform involve providing all the functionalities of the Platform, including Account and Profile.

5.2 The Platform functionalities execute the following functions constituting the Services rendered as part of the Platform: (a) the possibility of the Platform Users managing the licence keys for the use of the Application; (b) the possibility of creating an Account on the Platform in accordance with the rules set forth in Clause 6 of the Terms of Service; (c) the possibility of the Platform User creating a Profile for an Application User, which allows them to log in using the Application (with the possibility of generating a new activation password if necessary); (d) the possibility of saving, on the Platform, maps created by the Application User using their device; however, the above features are available subject to the rules of functioning of a particular Account, especially those set out in point 6 of the Terms of Use.

6. Account types

6.1 As part of the Platform, the Platform User can create a Platform User Account in order to use all the Platform features, subject to the types of Accounts and Application User Profiles referred to in Subclause 2.

6.2 The following Platform User Accounts with different functionalities are available on the Platform: (a) Standard Platform Account for a private/individual User (e.g. teacher, parent, trainer, etc.) – it has access to the following features: • managing Application licences assigned to the account; • creating, removing, and managing the Application User Profiles referred to in item (d); • creating, removing, and managing groups in order to organise the work with the Application User Profiles referred to in item (d), including the group login information; (b) Platform Administrator – a type of account intended only for the Service Provider; (c) Institutional Account – an Account of, for example, a school or a different educational institution – with access to the following features: • inviting the Platform Standard Account Users to co-manage the Institutional Account; • managing the licences (adding/removing); • performing activities listed in item (a) (like for a private user);

6.3 Profiles – the Platform allows creating Profiles of the Application users, who do not have to be the Platform Users (e.g. a student does not register on it). A Platform Account User who is granted such a functionality creates Profiles, which allow, for example, a student who is an Application User to log into the Application. Login information associated with a Profile does not allow logging into the Platform; Accounts, referred to in Subclause 2, have the right to change the data recorded in the User Profiles created in it or leave (remove) the Profile if the functionality of a particular Account makes it possible.

7. Terms and conditions of Electronic Services – Application

7.1 The Services rendered as part of the Application involve providing all the functionalities of the Application as part of the Application User Profile.

7.2 The basic functionality of the Application is the possibility to create (editor) maps (boards) for the Scottie Go! games.

7.3 The Application Profile allows synchronising maps (boards) created in the Application with the Platform and verifying whether the Platform Profile is active.

7.4 For an Application User to be able to use the Application, it is required that the Platform User creates an Application User Profile and give them the login information for the Profile, pursuant to the rules governing the functioning of the Platform user Accounts and the Application User Profiles referred to in point 8 of the Terms of Use.

7.5 By creating or sharing a map (board) by means of the Application, the Application User declares that the map will be an effect of their own work and will not infringe upon the rights of third parties, especially author’s economic and personal rights. The Application User, under principles provided for by law, shall be held liable for damage arising from the said declaration, referred to in this Subclause, not representing the actual facts, especially as pertains to the Service Provider. By sharing a map (board) created as a result of using the Application, the Application User, pursuant to the rules of the functioning of the Application and the Platform, acknowledges and agrees that other Users and the Service Provider are allowed to use the map free-of-charge and for an unlimited period of time as per the rules of the Application and the Platform.

7.6 By creating a map (board) as a result of using the Application, the User acknowledges the fact that the map is saved on the Platform, also after removing the Account, the Profile, or the Application.

7.7 The User acknowledges the fact that the graphic elements, software elements, character designs, board part designs, and other similar elements used in the Application to create maps (boards) by the User are works within the meaning of the Copyright Law and it is the Service Provider who is entitled to copyrights. The User guarantees and declares that, by creating and sharing a map, they will not infringe the Service Provider’s copyrights to those works, especially they will not use and share, transfer, cede, license, etc. maps containing those works to third parties for commercial purposes or other purposes not arising from the Application and Platform functionality without the Service Provider’s prior approval.

8. Joint terms and conditions

8.1 The User of the Electronic Service is forbidden to deliver illegal content.

9. Terms and conditions of executing and terminating contracts for Electronic Services.

9.1 The contract for Electronic Services is executed when the User starts to use a particular Electronic Service, i.e. starts using a given functionality of the Platform or the Application, subject to the following: (a) the access to the Platform requires executing a product purchase agreement with the Service Provider or the Service Provider’s product distributor, which grants the access and licence to use the Platform under principles specified by such an agreement, including appropriate terms of payment and for a period determined in such an agreement. Without the licence, an Account cannot be created, and the User cannot create the Application User Profiles; (b) the access to the Application requires downloading it under the principles of the Application distribution used by the Service Provider and requires the Platform User to assign the licence, in accordance with the rules of the functioning of the Platform User Accounts referred to in point 6 of the Terms of Use.

9.2 The User can stop using a particular Electronic Service at any time. On appropriate Accounts, the Service Provider allows the possibility of removing a particular Account. The Application User can remove the Application from their device at any time.

9.3 By creating a map (board) constituting a work within the meaning of the Copyright Law, by means of the Application, the User grants the Service Provider – free-of-charge and without territorial and time-related restrictions – an irrevocable (within the legal limits) non-exclusive licence to use, record, reproduce, disseminate, and circulate the map on any known – at the time of creating the map – fields of exploitation, with the right to sublicense, including to the following extent: (a) recording and reproducing the map – creating copies of the map using any techniques, including the printing, reprographic, magnetic storage, and digital techniques; (b) circulate the original or the copies on which the map has been recorded – marketing, lending to use, and leasing the original or the copies; (c) when it comes to other distribution of the map – public performance, exhibition, display, playback, and broadcast and rebroadcast, as well as sharing the work publicly in a manner that everyone can access the work at any chosen place and time; (d) using, including any modifications to the map, and exercising, disposing of, and granting permissions in terms of the derivative rights; (e) fields of exploitation referred to in Article 74(4) of the Copyright Law insofar as the map constitutes a computer program

10. Complaints concerning the Services

10.1 Please, file any complaints relating to the Electronic Services using the contact details of the Service Provider referred to in point 3 of the Terms of Use.

10.2 The complaint should contain contact details, description of the problem, and the complaint claim in order for the complaint to be examined.

10.3 Complaints referred to in Subclauses 1 and 2 are examined within 30 days of their receipt. The Service Provider notifies the User of the complaint results using the User’s contact details provided in the complaint.

11. Withdrawal from the Services contract

11.1 Pursuant to Article 27 of the Consumer Rights Act, the User who is a Consumer that has executed a Services contract with the Service Provider in terms of the access to the Application has the right to withdraw from the contract relating to the Electronic Service.

11.2 Information relating to the principles of exercising the right to withdraw and its effects, together with the withdrawal form, constitutes an Appendix to the Terms of Use. The Appendix can be download from this link: https://portal.scottiego.com/resources/Terms%20of%20use%20Appendix%201.pdf

11.3 The Consumer is not entitled to the right of withdrawal from the contract executed outside the company premises or remotely with regard to the following contracts: (a) for delivering digital content not recorded on a physical medium if rendering the service started upon the express consent of the Consumer before the lapse of the period for the withdrawal from the contract and after the company has informed the Consumer of the loss of the right to withdraw from the contract; (b) for Services if the company has fully completed the Services upon the express consent of the Consumer, who has been informed before the rendering of the service started that they will lose the right to withdraw from the contract after the service has been completed.

11.4 The Service Provider hereby informs that, after the Services are fully completed upon the express consent of the Consumer and after the services involving delivery of digital content that is not recorded on a physical medium are started to be rendered upon the express consent of the Consumer, the Consumer is not entitled to the right of withdrawal from the contract. If the Services are partially completed, the right of withdrawal does not apply to the completed part. By beginning to use the Application, the User confirms their consent for the start of the service and completion of the Service before the lapse of the period for withdrawal from the contract. Downloading the Application constitutes a delivery of digital content that is not recorded on a physical medium, while beginning to use the Application means a consent for the start of the service and completion of the Service before the lapse of the period for withdrawal from the contract.

12. Technical requirements

12.1 następujące:The access and use of the Platform is possible by means of the Internet and software providing the internet browser functionality, including mobile devices equipped with software allowing to display the Platform on these devices, with the following browsers supported by the Service Provider: Edge, Firefox, Safari, Chrome. The Internet Explorer is not supported and a different one needs to be used. The minimum requirements for the supported internet browsers are as follows: – Chrome 76 and above, – Edge 44 and above, – Firefox 67 and above, – Safari 12 and above.

12.2 The technical requirements for the Application are as follows: a) Minimum requirements for a PC with Windows: 64-bit operating system, version 8.1/10, 2GB RAM, 1.33 GHz dual-core processor, USB web cam with native resolution of 640 × 480 and autofocus; b) Minimum requirements for Android: System version 5.1, 1.5 GHz dual-core processor, 2GB RAM, rear camera (2Mpx with autofocus); b) Minimum requirements for iOS: System version 10 or newer, iPhone 6 or newer, 4th-generation iPad or newer

13. Final provisions

13.1 The Terms of Use are made available to the User under the Platform domain, in the Application, and the appropriate online store, where one can download the Application, before the contract is executed as well as upon the User’s request — in a form that makes it possible to obtain, display, and record the Terms of Use using an ICT system used by the User, including its downloading, copying, retrieving, and saving on the User’s hard disk or printing.

13.2 The Terms of Use form an integral part of the Electronic Service contract.

13.3 The User has the right to file complaints referred to in the Terms of Use and to exercise other claims arising from the law. The User has the right to exercise out-of-court methods of pursuing claims, including especially: (a) mediation, including, if the User is a Consumer, mediation by mediators operating at the Trade Inspection; (b) arbitration court, including, if the User is a Consumer, permanent arbitration courts at the Trade Inspection; (c) if the User is a Consumer – using the help of municipal or county consumer ombudsmen; (d) if the User is a Consumer – using the online system for dispute resolution between consumers and businesses at the EU level (ODR platform), available at https://webgate.ec.europa.eu/odr/

13.4 The Terms of Use can be changes. Changes Terms of Use are made available in accordance with Subclause 1 and applies to the activities performed after it is made available, especially, the change of the Terms of Use does not apply to an Electronic Service, which the User started to use before making the changed Terms of Use available.

13.5 Any copyrights to works within the meaning of the Copyright Law comprising the Platform or the Application are vested in the Service Provider.

13.6 In any cases regulated by the Terms of Use or relating to the use of the Platform, the Application or the Services, the laws of Poland shall apply (choice of law), however, when it comes to Consumers, the choice of law referred to in this Subclause does not deprive the Consumer of the protection granted to the Consumer based on regulations that cannot be contractually excluded, under the law, which pursuant to appropriate regulation would be applicable in the lack of choice.

13.7 To matters not regulated by these Terms of Use, commonly applicable legal regulations shall apply, especially the Consumer Rights Act, the Civil Code, the Copyright Law, and the Electronic Services Act.